През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 125 жилищни сгради с 432 жилища в тях и 67 199 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 8 административни сгради/офиси с 3 777 кв. м РЗП и на 179 други сгради със 75 149 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 11.6%, докато броят на жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 41.9 и 33.4%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, се увеличава почти двойно, а тяхната РЗП е повече с 40.1%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нарастват със 115.7%, а общата им застроена площ - със 77.6%. Това информират за Радио Варна от Териториално статистическо бюро - Североизток.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Варна се увеличават с 1.6%, броят на жилищата в тях - с 13.7%, но разгънатата им застроена площ намалява с 0.5%. Ръст от 60.0% се наблюдава и при броя на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, а при тяхната РЗП - над два пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други видове сгради, нараства със 145.2.0%, а тяхната РЗП - със 114.9%.
По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на пето място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 245 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София (столица), София и Бургас.

През второто тримесечие на 2017 г. в област Варна е започнал строежът на 118 жилищни сгради с 570 жилища в тях и с 81 217 кв. м обща застроена площ и на 68 други сгради с 55 018 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 43.9%, жилищата в тях - с 30.7%, а общата им застроена площ - с 21.7%. Броят на започнатите други сгради нараства почти двойно, а разгънатата им застроена площ - с 83.0%.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 0.9%, жилищата в тях - със 17.3%, но разгънатата им застроена площ е по-малко с 1.4%. Броят на започнатите други видове сгради също бележи ръст с 51.1%, а разгънатата им обща застроена площ е почти два пъти повече.

По започнало строителство на нови сгради област Варна е на шесто място в страната. Първа е област Пловдив - 230 жилищни, 6 административни и 146 други сгради, следвана от областите Стара Загора, София, Бургас и Добрич.

Източник: bnr.bg